Standardside

Noter til resultatopgørelsen for 2016      
  2016 2015  
  kr.  t.kr.   
Note 1 Netto omsætning      
Fast afgift 88.290 88  
Kubikmeterafgift 169.093 183  
Salg til andre forsyninger 94.080 84  
Underdækning 45.534 131  
Netto omsætning i alt 396.997 486  
       
       
Note 2 Produktionsomkostninger      
Vedligeh. boringer,bygning, maskinanlæg og install. 93.279 167  
El til produktion 50.904 58  
Vandanalyser og boringskontrol 23.682 13  
Ejendomsskat 1.065 1  
Løn, driftspersonale 10.055 10  
Forsikringer 5.891 6  
Afskrivninger i alt 53.237 57  
Produktionsomkostninger i alt 238.113 312  
       
Note 3 Distributionsomkostninger      
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger 10.787 13  
El distribution 4.054 6  
Afskrivninger i alt 79.079 79  
Distributionsomkostninger i alt 93.920 98  
       
Note 4 Administrationsomkostninger      
Honorar bestyrelse 24.000 24  
Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.  0 13  
Generalforsamling og vandværkssamarbejde 3.613 2  
Kørsel og telefongodtgørelse 6.573 6  
Annoncer 882 1  
Porto og gebyrer 8.208 7  
Kontorartikler og telefon 3.082 4  
IT, hjemmeside, server mv. 7.820 10  
Licenser, faglitteratur og kontingenter 5.373 6  
Revisor og anden rådgivning 19.710 20  
Forsikringer 1.118 1  
Tab på debitorer 499 1  
Administrationsomkostninger i alt 80.878 95  
       
Note 5 Andre driftsindtægter      
Målerdata 2.880 3  
Andre driftsindtægter i alt 2.880 3  
       
Note 6 Finansielle indtægter      
Renteindtægter, bank 13.034 16  
Finansielle indtægter i alt 13.034 16