ny afgifte

Afgiftsstigning fra 1. januar

FVD gør opmærksom på, at den planlagte ændring af afgiften på ledningsført vand fra kr.5,00 til kr. 5,23 er vedtaget den 21. december 2011, samt at der er indført en afgift på 67 øre til grundvandssikring frem til 2017.

Den gamle grundvandssikringsafgift på 31,5 øre - som var på indvindingstilladelsen - er altså nu på m3 forbruget.

Begge er indført med virkning fra 1. januar 2012.

SKAT: Vandafgift - forhøjelse af afgiftssatsen for ledningsført vand mv.

Dato for

offentliggørelse

22 dec 2011 10:59

Til

Kommuner og vandforsyningsanlæg, der er registreret efter lov om afgift af ledningsført

vand

Sagsnummer

1.0

Ansvarlig fagkontor

Jura og Samfundsøkonomi; Miljø og Energi

Resumé

I forbindelse med finansloven for 2012 forhøjes afgiftssatsen for ledningsført vand.

Samtidig indføres et drikkevandsbidrag, som erstatter drikkevandsafgiften i

vandforsyningslovens kapitel 4a.

Yderligere oplysninger - klik her.

Afgiftssatsen for ledningsført vand forhøjes med virkning fra 1. januar 2012.

Forhøjelsen er en del af finansieringen af finansloven for 2012, hvor satsen i blandt

andre vandafgiftsloven forhøjes i 2012 og 2013.Samtidig indføres et

drikkevandsbidrag, som skal betales udover den almindelige afgift i perioden 2012 -

2017.

Nyt drikkevandsbidrag

Baggrunden er, at drikkevandsafgiften i vandforsyningsloven omlægges til et bidrag

i vandafgiftsloven. De gældende regler for afgift til drikkevandsbeskyttelse, som er

fastsat i vandforsyningslovens kapitel 4 a, ophæves.

Formålet med bidraget er forsat at finansiere Miljøministeriets og kommunernes

opgaver i forbindelse med beskyttelse af grundvandet, herunder kortlægning og

udpegning af områder med drikkevandsinteresser, indvindingsoplande og områder,

som er særligt følsomme over for forurening. Denne opgave forventes løst ved

udgangen af 2017, hvorefter der ikke længere skal betales drikkevandsbidrag.

Samlede Afgiftssats pr. m3:

Afgiften er ekskl. moms. Det betyder, at når momsregistrerede vandværker leverer

vand, bliver momsen også beregnet af vandafgiften

For ejeren af en ejendom, der forsynes med ledningsført vand, men som ikke får

leveret vand fra et alment vandforsyningsanlæg, forhøjes afgiftsbeløbet med 25

pct.

Afgiftsbelastningen bliver på denne måde den samme, uanset om vandet bliver

leveret fra et momsregistreret vandværk eller fra en lokal boring/brønd eller bliver

indvundet af en anden registreringspligtig virksomhed. Almene vandværker, der på

grund af omsætningens størrelse ikke skal registreres efter momslovens § 49 (højst

50.000 kr.), skal dog ikke forhøje satsen.

Mere information

Hvis du har brug for mere information, er du velkommen til at kontakte SKAT på

tlf. 72 22 18 18.

2012:

5,23 kr. 0,67 kr. = 5,90 kr.

2013 - 2017:

5,46 kr. 0,67 kr. = 6,13 kr.

2018:

5,46 kr. 0,00 = 5,46 kr.

SKAT: Vandafgift - forhøjelse af afgiftssatsen for ledningsført vand mv.

 

For anden information om afgift af ledningsført vand (vandafgift) henvises til

SKATs juridiske vejledning punktafgiftsvejledning afsnit

E.A.7.5 . Vejledningen

findes på SKATs hjemmeside

skat.dk .

Find dette og andre nyhedsbreve på SKATs hjemmeside,

www.skat.dk -

Virksomheder, Nyheder

.

Du kan også tilmelde dig nyhedsmailen ved at klikke på

Nyhedsmail i den øverste

bjælke på

skat.dk - virksomheder.

Den juridiske vejledning afsnit

E.A.7.5.5 .

Henvendelse rettes til

72 22 18 18

Privatlivspolitik