Arsrapport

ÅRSRAPPORT 2018

ÅRSRAPPORT 2018

Stamoplysninger

Redsted Vandværk I/S

Bestyrelse

Formand, Poul Erik Nielsen

Kasserer, Aksel Nielsen

Bestyrelsesmedlem, Mads Kristensen

Bestyrelsesmedlem, Bent Dam Nielsen

Bestyrelsesmedlem, Ib Poulsen

Revision

Morsø Revision

Tornhøj 30

7970  Redsted M.

Godkendt på vandværkets generalforsamling, den           26/2  2019

Dirigent:

_________________________________________

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Redsted Vandværk I/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Redsted, den 10. februar 2019

Bestyrelsen:

___________________________                                       ____________________________

Formand                                                                                       Kasserer

___________________________                                       _____________________________

Bestyrelsesmedlem                                                                  Bestyrelsesmedlem

____________________________

Bestyrelsesmedlem

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

ASSISTANCEERKLÆRING

Jeg har ydet assistance ved udarbejdelsen af årsrapporten for året 2018 for Redsted Vandværk I/S. Årsrapporten er udarbejdet efter årsregnskabsloven samt almindeligt anerkendte regnskabspraksis- og revisionsprincipper.

Assistancens formål og udførelse

Jeg har tilrettelagt og udført mit arbejde med det formål at assistere med at aflægge årsregnskabet. Mit arbejde er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinier for assistance med ikke-reviderede årsregnskaber. Årsrapporten er udarbejdet efter modtagne bilag, kontoudtog, som jeg har konteret og bogført samt meddelte oplysninger.

Lønninger og indestående i pengeinstitutter er afstemt med eksterne opgørelser samt at aktiver er tilstede.

Konklusion

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med modtaget bilagsmateriale og god regnskabsskik og alle væsentlige forhold, som jeg er blevet bekendt med, er medtaget i årsrapporten.

Redsted, den 10. februar 2019.

MORSØ REVISION

Finn Korsgaard, HD-R

Revisor

Folkevalgte revisorers påtegning

Som folkevalgte revisor for Redsted vandværk I/S har vi revideret årsregnskabet for 1. januar til 31. december 2018. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og  vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

Redsted, den 10. februar 2019.

______________________________                          ___________________________

Mads Tonsgaard                                                                        Per Heltborg

Folkevalgt revisor                                                                      Folkevalgt revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Redsed Vandværd I/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.

Anvendt regnskabspraksis blev ændret fra år 2016 , så vandværket benytter de bestemmelser, der findes i årsregnskabsloven. Praksis uddybes nedenfor.

Resultatopgørelsen

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

I resultatopgørelsen indgår ureviderede budgettal for regnskabsåret og det kommende år. De er udelukkende medtaget til orientering og for at vise sammenhængen mellem de budgetterede og de realiserede tal.

Nettoomsætning

Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

Vandværket er underlagt det generelle ”hvile i sig selv”-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt (”der er opkrævet for meget”), mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne (”der er opkrævet for lidt”).

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding af vand, herunder også personaleomkostninger, køretøjer og maskinpark, samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets distribution af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender.

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger.

Balancen

Materielle anlægsaktiver.

Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende principper:

Bygninger                                                           50 år

Installationer og maskinanlæg                   6-10 år

Inventar                                                              6 år

Ledningsnet                                                      75 år

Boringer                                                             50 år

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Underdækning

Underdækning er et udtryk for, at vandværket har haft mindre indtægter end krævet i forhold til hvile i sig selv”-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet ”nettoomsætning”).

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter under aktiver omfatter afholdte udgifter, der vedrører efterfølgende regnskabsår, samt leveret vand, der endnu ikke er faktureret til forbrugerne.

Egenkapital

Egenkapital bruges kun i forbindelse med indbetaling af andelskapital – ellers bruger vandværket kun begrebet over-/underdækning.

Overdækning

Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til hvile i sig selv”-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet ”nettoomsætning”).

Øvrige gældsforpligtelser

Noter til resultatopgørelsen for 2018

Noter til resultatopgørelsen for 2018

2018

2017kr.

t.kr.


Note 1 Netto omsætning
Fast afgift

86.100

88


Kubikmeterafgift

168.100

175


Salg til andre forsyninger

95.642

87


Tilslutning nye forbruger

0

32


Underdækning

126.843

25


Netto omsætning i alt

476.685

407


Note 2 Produktionsomkostninger
Vedligeh. boringer,bygning, maskinanlæg og install.

61.252

90


El til produktion

55.119

45


Vandanalyser og boringskontrol

32.451

14


Ejendomsskat

1.065

1


Løn, driftspersonale

10.055

10


Forsikringer

6.406

6


Nyanskaffelser

3.432

0


Afskrivninger i alt

66.943

64


Produktionsomkostninger i alt

236.723

230


Balance pr. 31. december 2018

Balance pr. 31. december 2018


2018

2017

Aktiver

Noter

kr.

t.kr.

Grunde og bygninger

7

315.043

327

Inventar, maskinanlæg og installationer

7

1.109.101

479

Ledningsnet

7

4.306.311

4.411

Materielle anlægsaktiver


5.730.455

5.217

Anlægsaktiver i alt


5.730.455

5.217

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

8

0

0

Moms


0

22

Periodeafgrænsningsposter

9

57.340

0

Tilgodehavender i alt


57.340

22

Likvide beholdninger


959.688

1.514

Omsætningsaktiver i alt


1.017.028

1.536

Aktiver i alt


6.747.483

6.753

Resultatopgørelse for 2018

Resultatopgørelse for 2018


Realiseret

Realiseret

Budgettal (ej reviderede)
2018

2017

2018

2017


Note

kr.

t.kr.

t.kr.

t.kr.Nettoomsætning

1

476.685

407

419

430

Produktionsomkostninger

2

-236.723

-230

-221

-238Bruttoresultat


239.962

177

198

192Distributionsomkostninger

3

-148.640

-91

-105

-114

Administrationsomkostninger

4

-92.528

-96

-93

-93Resultat af primær drift


-1.206

-10

0

-15Andre driftsindtægter

5

2.880

3

0

0Resultat før finansielle poster


1.674

-7

0

-15Finansielle udgifter/indtægter

6

-1.674

7

0

15Årets resultat


0

0

0

0

Driftsbudget for Redsted Vandværk 2019Regnskab 2017

Budget 2019

IndtægterBidrag - fast og variabelt

262.493

256.400

Tilslutningsbidrag

32.420

0

Driftsbidrag Hvidbjerg Vandværk I/S

87.405

85.000

Gebyrer, videre sendt aflæsninger

2.880

2.500

Renteindtægter

6.777

0

Øvrige indtægter

0

0

Underdækning

24.876

109.800

Indtægter i alt

416.851

453.700
Produktionsomkostninger


Rep./vedl. instal., anlæg, bygn., boring (vandværk)

89.724

70.000

El vandværk

44.943

47.000

Vandanalyser

13.911

26.000

Løn, driftspersonale

10.055

11.000

Forsikringer

6.306

6.000

Ejendomsskat

1.065

1.200

Nyanskaffelser

0

5.000

Øvrige produktionsomkostninger

0

2.000

Afskrivninger

63.944

77.000

Produktionsomkostninger i alt

229.948

245.200
DistributionsomkostningerRep og vedligeholdelse ledningsnet

7.058

20.000

El, trykstation

4.065

5.000

Øvrige distributionsomkostninger

0

0

Afskrivninger

79.553

80.000

Distributionsomkostninger i alt

90.676

105.000
Administrationsomkostninger


Bestyrelse

24.000

24.000

Kørselsgodtgørelse

2.504

3.000

Generalforsamling og møder

2.815

4.000

Porto og gebyrer

7.036

9.000

Telefon

4.000

4.000

Kontorhold

2.236

4.000

IT, hjemmeside, server mv.

10.001

10.000

Kontingent

8.278

9.000

Annoncer

947

2.000

Kursusudgifter

0

4.000

Optegning af ledningsnet

5.872

0

Forsikringer

1.138

1.500

Rejseudgifter / udflugt

7.181

9.000

Forbrugeradministration ,bogføring, regnskabsassistance

19.510

20.000

Tab debitorer

709

0

Øvrige administrationsomkostninger

0

0

Administrationsomkostninger i alt

96.227

103.500
Omkostninger i alt

416.851

453.700


Bemærkninger til budget 2019Bestyrelsen fastholder bidragssatsen uændret på kr. 2,00/m3 og fast gebyr på 360 kr, som tidligere år.Salget er budgettet med salg af 85.000 m3.Driftsbidrag fra Hvidbjerg Vandværk I/S forventes på niveauet ca. kr. 85.000. Hvidbjerg Vandværk harkun aftaget ca. 46.000 m3 i 2017 mod normal 48.000 m3 i år 2015+2016.Godtgørelse aflæsninger forventes uændret.Renteindtægter  0 kr.. Renteaftale med binding  udløb i 2017. Ny aftale på  0 % i rente.


Vedl. produktionsanlæg  forventes tilbage på normal niveauet kr. 70.000.  Årlig serviceaftale (kr. 9.800)er ophørt fra år 2018 efter investering i 2 nye flowmålere uden årlig service behov.  I 2017 er foretageten yderst vellykket afsyring af 2 boringer af brøndborefirma, (kr. 15.000),  hvor ydelsen ikke er faldet detefterfølgende  halve år.  Så ingen forventning til afsyring i 2019.Eludgiften forventes at stige lidt i 2019.  Udpumpet mængde stiger 1000 m3 stigning til HvidbjergVandværk.Vandanalyser forventes at stige. Analyser skal tage direkte fra forbrugerens vandhane uden vandløbførst. Vandet i hanen kan være en rest af vand fra forbrugerens varmtvandsbeholderen.Nyanskaffelser er straksafskrivning/forbedringer under kr. 13.000, som kan have sammenhæng til vedl..Afskrivninger produktionsanlæg efter afskrivningsskema 2017, 52.222+4000 (12 mdr. afskr. råvandssta-tioner + 28000 (tilgang iht. Budget år 2019 filteranlæg )  - fuld afskrevne anlæg   kr. 7.000.(Afskrivninger 2017 (63.944) er incl. rest-afskrivning på 11.000).Samlede produktionsudgifter forventes at stige tilniveauet ca. 245.000 pga. af øgede afskrivninger.


Vedl. distributionsnet forventes højere i 2019.Rep./vedl.  ledningsnet er sat til kr. 20.000. Der var ingen brud på ledningsnet i 2017.Afskrivninger ledningsnet iht. afskrivningsskema 2017, 79553+ ingen tilgang  2018+2019  iht. budget.Samlede distributionsudgifter forventes på niveauet ca. 105.000.


Administrationsudgifter forventes på niveauet ca.104.000.IT udgiften vil være på niveauet 10.000 til pga. software+abn. til nye flowmålere  på vandværk.Det forventes at sende en ekstra på hygiejnekursus.Ledningsnet skulle være opdateret.Der er afsat udgifter til rejse og udflugt på 9.000.


Budget for 2019 indstillet til generalforsamlingens godkendelse den 20 /2 2018.Investeringsplan for Redsted Vandværk


År

Beløb eksklusive moms

Levetid

Investeringsbeløb

Afskrivningsbeløb

2019

Filter og efter filter

25

700.000

28.000

2020

Stikledninger

75

100.000

1.333

2022

Elektroniske målere (30 stk.)

10

24.180

2.418

2025

Stikledninger

75

25.000

333

2030

Elektroniske målere (250 stk.)

10

57.800

5.780

Indsæt nye rækker over denne

2019

Investeringer i alt


700.000

28.000

2020

Investeringer i alt


100.000

1.333

2021

Investeringer i alt


0

0

2022

Investeringer i alt


24.180

2.418

2023

Investeringer i alt


0

0

2024

Investeringer i alt


0

0

2025

Investeringer i alt


25.000

333

2026

Investeringer i alt


0

0

2027

Investeringer i alt


0

0

2028

Investeringer i alt


0

0

2029

Investeringer i alt


0

0

2030

Investeringer i alt


57.800

5.780


I alt


906.980

37.865Noter til resultatopgørelsen for 2016

2016

2015kr.

t.kr.


Note 1 Netto omsætning
Fast afgift

88.290

88


Kubikmeterafgift

169.093

183


Salg til andre forsyninger

94.080

84


Underdækning

45.534

131


Netto omsætning i alt

396.997

486


Note 2 Produktionsomkostninger
Vedligeh. boringer,bygning, maskinanlæg og install.

93.279

167


El til produktion

50.904

58


Vandanalyser og boringskontrol

23.682

13


Ejendomsskat

1.065

1


Løn, driftspersonale

10.055

10


Forsikringer

5.891

6


Afskrivninger i alt

53.237

57


Produktionsomkostninger i alt

238.113

312


Note 3 Distributionsomkostninger
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger

10.787

13


El distribution

4.054

6


Afskrivninger i alt

79.079

79


Distributionsomkostninger i alt

93.920

98


Note 4 Administrationsomkostninger
Honorar bestyrelse

24.000

24


Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.

0

13


Generalforsamling og vandværkssamarbejde

3.613

2


Kørsel og telefongodtgørelse

6.573

6


Annoncer

882

1


Porto og gebyrer

8.208

7


Kontorartikler og telefon

3.082

4


IT, hjemmeside, server mv.

7.820

10


Licenser, faglitteratur og kontingenter

5.373

6


Revisor og anden rådgivning

19.710

20


Forsikringer

1.118

1


Tab på debitorer

499

1


Administrationsomkostninger i alt

80.878

95


Note 5 Andre driftsindtægter
Målerdata

2.880

3


Andre driftsindtægter i alt

2.880

3


Note 6 Finansielle indtægter
Renteindtægter, bank

13.034

16


Finansielle indtægter i alt

13.034

16