Arsrapport

ÅRSRAPPORT 2018

ÅRSRAPPORT 2018

 

Stamoplysninger

 

Redsted Vandværk I/S

 

 

Bestyrelse

Formand, Poul Erik Nielsen

Kasserer, Aksel Nielsen

Bestyrelsesmedlem, Mads Kristensen

Bestyrelsesmedlem, Bent Dam Nielsen

Bestyrelsesmedlem, Ib Poulsen

 

 

Revision

Morsø Revision

Tornhøj 30

7970  Redsted M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendt på vandværkets generalforsamling, den           26/2  2019

 

Dirigent:

 

 

 

_________________________________________

Bestyrelsespåtegning

 

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Redsted Vandværk I/S.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018.

 

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

 

Redsted, den 10. februar 2019

 

 

Bestyrelsen:

 

___________________________                                       ____________________________

 

Formand                                                                                       Kasserer

 

 

 

___________________________                                       _____________________________

 

Bestyrelsesmedlem                                                                  Bestyrelsesmedlem

 

 

 

____________________________

 

Bestyrelsesmedlem

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

 

ASSISTANCEERKLÆRING

 

Jeg har ydet assistance ved udarbejdelsen af årsrapporten for året 2018 for Redsted Vandværk I/S. Årsrapporten er udarbejdet efter årsregnskabsloven samt almindeligt anerkendte regnskabspraksis- og revisionsprincipper.

 

Assistancens formål og udførelse

Jeg har tilrettelagt og udført mit arbejde med det formål at assistere med at aflægge årsregnskabet. Mit arbejde er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinier for assistance med ikke-reviderede årsregnskaber. Årsrapporten er udarbejdet efter modtagne bilag, kontoudtog, som jeg har konteret og bogført samt meddelte oplysninger.

 

Lønninger og indestående i pengeinstitutter er afstemt med eksterne opgørelser samt at aktiver er tilstede.

 

 

Konklusion

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med modtaget bilagsmateriale og god regnskabsskik og alle væsentlige forhold, som jeg er blevet bekendt med, er medtaget i årsrapporten.

 

 

 

 

Redsted, den 10. februar 2019.

 

 

MORSØ REVISION

 

 

 

Finn Korsgaard, HD-R

Revisor

 

 

Folkevalgte revisorers påtegning

 

Som folkevalgte revisor for Redsted vandværk I/S har vi revideret årsregnskabet for 1. januar til 31. december 2018. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og  vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

 

 

                                                                      

Redsted, den 10. februar 2019.

 

 

 

______________________________                          ___________________________

Mads Tonsgaard                                                                        Per Heltborg

Folkevalgt revisor                                                                      Folkevalgt revisor

 

 

Anvendt regnskabspraksis

 

Årsrapporten for Redsed Vandværd I/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.

 

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.

 

Anvendt regnskabspraksis blev ændret fra år 2016 , så vandværket benytter de bestemmelser, der findes i årsregnskabsloven. Praksis uddybes nedenfor.

 

Resultatopgørelsen

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

 

I resultatopgørelsen indgår ureviderede budgettal for regnskabsåret og det kommende år. De er udelukkende medtaget til orientering og for at vise sammenhængen mellem de budgetterede og de realiserede tal.

 

Nettoomsætning

Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

 

Vandværket er underlagt det generelle ”hvile i sig selv”-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt (”der er opkrævet for meget”), mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne (”der er opkrævet for lidt”).

 

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding af vand, herunder også personaleomkostninger, køretøjer og maskinpark, samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

 

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets distribution af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

 

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

 

Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender.

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger.

 

Balancen

Materielle anlægsaktiver.

Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende principper:

                         

Bygninger                                                           50 år

Installationer og maskinanlæg                   6-10 år

Inventar                                                              6 år

Ledningsnet                                                      75 år

Boringer                                                             50 år

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

 

Underdækning

Underdækning er et udtryk for, at vandværket har haft mindre indtægter end krævet i forhold til hvile i sig selv”-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet ”nettoomsætning”).

 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter under aktiver omfatter afholdte udgifter, der vedrører efterfølgende regnskabsår, samt leveret vand, der endnu ikke er faktureret til forbrugerne.

 

Egenkapital

Egenkapital bruges kun i forbindelse med indbetaling af andelskapital – ellers bruger vandværket kun begrebet over-/underdækning.

 

Overdækning

Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til hvile i sig selv”-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet ”nettoomsætning”).

 

Øvrige gældsforpligtelser

Noter til resultatopgørelsen for 2018

Noter til resultatopgørelsen for 2018      
  2018 2017  
  kr.  t.kr.   
Note 1 Netto omsætning      
Fast afgift 86.100 88  
Kubikmeterafgift 168.100 175  
Salg til andre forsyninger 95.642 87  
Tilslutning nye forbruger 0 32  
Underdækning 126.843 25  
Netto omsætning i alt 476.685 407  
       
Note 2 Produktionsomkostninger      
Vedligeh. boringer,bygning, maskinanlæg og install. 61.252 90  
El til produktion 55.119 45  
Vandanalyser og boringskontrol 32.451 14  
Ejendomsskat 1.065 1  
Løn, driftspersonale 10.055 10  
Forsikringer 6.406 6  
Nyanskaffelser 3.432 0  
Afskrivninger i alt 66.943 64  
Produktionsomkostninger i alt 236.723 230  
       

Balance pr. 31. december 2018

Balance pr. 31. december 2018
       
    2018 2017
Aktiver Noter kr. t.kr.
       
Grunde og bygninger 7 315.043 327
Inventar, maskinanlæg og installationer 7 1.109.101 479
Ledningsnet 7 4.306.311 4.411
       
Materielle anlægsaktiver   5.730.455 5.217
       
Anlægsaktiver i alt   5.730.455 5.217
       
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 8 0 0
Moms   0 22
Periodeafgrænsningsposter 9 57.340 0
       
Tilgodehavender i alt   57.340 22
       
Likvide beholdninger   959.688 1.514
       
Omsætningsaktiver i alt   1.017.028 1.536
       
Aktiver i alt   6.747.483 6.753

Resultatopgørelse for 2018

Resultatopgørelse for 2018
           
    Realiseret Realiseret Budgettal (ej reviderede)
    2018 2017 2018 2017
  Note kr. t.kr. t.kr. t.kr.
           
Nettoomsætning 1 476.685 407 419 430
Produktionsomkostninger 2 -236.723 -230 -221 -238
           
Bruttoresultat   239.962 177 198 192
           
Distributionsomkostninger 3 -148.640 -91 -105 -114
Administrationsomkostninger 4 -92.528 -96 -93 -93
           
Resultat af primær drift   -1.206 -10 0 -15
           
Andre driftsindtægter 5 2.880 3 0 0
           
Resultat før finansielle poster   1.674 -7 0 -15
           
Finansielle udgifter/indtægter 6 -1.674 7 0 15
           
Årets resultat   0 0 0 0
           
           
Driftsbudget for Redsted Vandværk 2019
     
  Regnskab 2017 Budget 2019
Indtægter    
Bidrag - fast og variabelt 262.493 256.400
Tilslutningsbidrag 32.420 0
Driftsbidrag Hvidbjerg Vandværk I/S 87.405 85.000
Gebyrer, videre sendt aflæsninger 2.880 2.500
Renteindtægter 6.777 0
Øvrige indtægter 0 0
Underdækning 24.876 109.800
Indtægter i alt 416.851 453.700
     
Produktionsomkostninger    
     
Rep./vedl. instal., anlæg, bygn., boring (vandværk)  89.724 70.000
El vandværk   44.943 47.000
Vandanalyser  13.911 26.000
Løn, driftspersonale 10.055 11.000
Forsikringer 6.306 6.000
Ejendomsskat 1.065 1.200
Nyanskaffelser  0 5.000
Øvrige produktionsomkostninger 0 2.000
Afskrivninger 63.944 77.000
Produktionsomkostninger i alt 229.948 245.200
     
Distributionsomkostninger    
Rep og vedligeholdelse ledningsnet 7.058 20.000
El, trykstation  4.065 5.000
Øvrige distributionsomkostninger 0 0
Afskrivninger 79.553 80.000
Distributionsomkostninger i alt 90.676 105.000
     
Administrationsomkostninger    
     
Bestyrelse 24.000 24.000
Kørselsgodtgørelse 2.504 3.000
Generalforsamling og møder 2.815 4.000
Porto og gebyrer 7.036 9.000
Telefon 4.000 4.000
Kontorhold 2.236 4.000
IT, hjemmeside, server mv. 10.001 10.000
Kontingent 8.278 9.000
Annoncer 947 2.000
Kursusudgifter 0 4.000
Optegning af ledningsnet 5.872 0
Forsikringer 1.138 1.500
Rejseudgifter / udflugt 7.181 9.000
Forbrugeradministration ,bogføring, regnskabsassistance 19.510 20.000
Tab debitorer 709 0
Øvrige administrationsomkostninger 0 0
Administrationsomkostninger i alt 96.227 103.500
     
Omkostninger i alt 416.851 453.700
     
     
     
Bemærkninger til budget 2019    
Bestyrelsen fastholder bidragssatsen uændret på kr. 2,00/m3 og fast gebyr på 360 kr, som tidligere år.
Salget er budgettet med salg af 85.000 m3.     
Driftsbidrag fra Hvidbjerg Vandværk I/S forventes på niveauet ca. kr. 85.000. Hvidbjerg Vandværk har 
kun aftaget ca. 46.000 m3 i 2017 mod normal 48.000 m3 i år 2015+2016.  
Godtgørelse aflæsninger forventes uændret.     
Renteindtægter  0 kr.. Renteaftale med binding  udløb i 2017. Ny aftale på  0 % i rente.        
     
Vedl. produktionsanlæg  forventes tilbage på normal niveauet kr. 70.000.  Årlig serviceaftale (kr. 9.800)  
er ophørt fra år 2018 efter investering i 2 nye flowmålere uden årlig service behov.  I 2017 er foretaget 
en yderst vellykket afsyring af 2 boringer af brøndborefirma, (kr. 15.000),  hvor ydelsen ikke er faldet det   
efterfølgende  halve år.  Så ingen forventning til afsyring i 2019.     
Eludgiften forventes at stige lidt i 2019.  Udpumpet mængde stiger 1000 m3 stigning til Hvidbjerg 
Vandværk.         
Vandanalyser forventes at stige. Analyser skal tage direkte fra forbrugerens vandhane uden vandløb
først. Vandet i hanen kan være en rest af vand fra forbrugerens varmtvandsbeholderen.    
Nyanskaffelser er straksafskrivning/forbedringer under kr. 13.000, som kan have sammenhæng til vedl..
Afskrivninger produktionsanlæg efter afskrivningsskema 2017, 52.222+4000 (12 mdr. afskr. råvandssta- 
tioner + 28000 (tilgang iht. Budget år 2019 filteranlæg )  - fuld afskrevne anlæg   kr. 7.000.   
(Afskrivninger 2017 (63.944) er incl. rest-afskrivning på 11.000).     
Samlede produktionsudgifter forventes at stige tilniveauet ca. 245.000 pga. af øgede afskrivninger. 
     
Vedl. distributionsnet forventes højere i 2019.    
Rep./vedl.  ledningsnet er sat til kr. 20.000. Der var ingen brud på ledningsnet i 2017.    
Afskrivninger ledningsnet iht. afskrivningsskema 2017, 79553+ ingen tilgang  2018+2019  iht. budget.
Samlede distributionsudgifter forventes på niveauet ca. 105.000.     
     
Administrationsudgifter forventes på niveauet ca.104.000.    
IT udgiften vil være på niveauet 10.000 til pga. software+abn. til nye flowmålere  på vandværk.   
Det forventes at sende en ekstra på hygiejnekursus. 
Ledningsnet skulle være opdateret.     
Der er afsat udgifter til rejse og udflugt på 9.000.    
     
Budget for 2019 indstillet til generalforsamlingens godkendelse den 20 /2 2018.  
     
     
 
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
Investeringsplan for Redsted Vandværk
         
År Beløb eksklusive moms Levetid Investeringsbeløb Afskrivningsbeløb
2019 Filter og efter filter 25 700.000 28.000
2020 Stikledninger 75 100.000 1.333
2022 Elektroniske målere (30 stk.) 10 24.180 2.418
2025 Stikledninger 75 25.000 333
2030 Elektroniske målere (250 stk.) 10 57.800 5.780
         
         
         
         
         
         
         
  Indsæt nye rækker over denne      
         
2019 Investeringer i alt   700.000 28.000
2020 Investeringer i alt   100.000 1.333
2021 Investeringer i alt   0 0
2022 Investeringer i alt   24.180 2.418
2023 Investeringer i alt   0 0
2024 Investeringer i alt   0 0
2025 Investeringer i alt   25.000 333
2026 Investeringer i alt   0 0
2027 Investeringer i alt   0 0
2028 Investeringer i alt   0 0
2029 Investeringer i alt   0 0
2030 Investeringer i alt   57.800 5.780
  I alt   906.980 37.865
         
         
Noter til resultatopgørelsen for 2016      
  2016 2015  
  kr.  t.kr.   
Note 1 Netto omsætning      
Fast afgift 88.290 88  
Kubikmeterafgift 169.093 183  
Salg til andre forsyninger 94.080 84  
Underdækning 45.534 131  
Netto omsætning i alt 396.997 486  
       
       
Note 2 Produktionsomkostninger      
Vedligeh. boringer,bygning, maskinanlæg og install. 93.279 167  
El til produktion 50.904 58  
Vandanalyser og boringskontrol 23.682 13  
Ejendomsskat 1.065 1  
Løn, driftspersonale 10.055 10  
Forsikringer 5.891 6  
Afskrivninger i alt 53.237 57  
Produktionsomkostninger i alt 238.113 312  
       
Note 3 Distributionsomkostninger      
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger 10.787 13  
El distribution 4.054 6  
Afskrivninger i alt 79.079 79  
Distributionsomkostninger i alt 93.920 98  
       
Note 4 Administrationsomkostninger      
Honorar bestyrelse 24.000 24  
Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.  0 13  
Generalforsamling og vandværkssamarbejde 3.613 2  
Kørsel og telefongodtgørelse 6.573 6  
Annoncer 882 1  
Porto og gebyrer 8.208 7  
Kontorartikler og telefon 3.082 4  
IT, hjemmeside, server mv. 7.820 10  
Licenser, faglitteratur og kontingenter 5.373 6  
Revisor og anden rådgivning 19.710 20  
Forsikringer 1.118 1  
Tab på debitorer 499 1  
Administrationsomkostninger i alt 80.878 95  
       
Note 5 Andre driftsindtægter      
Målerdata 2.880 3  
Andre driftsindtægter i alt 2.880 3  
       
Note 6 Finansielle indtægter      
Renteindtægter, bank 13.034 16  
Finansielle indtægter i alt 13.034 16